Tuesday, July 24, 2018

CỜ THẾ


Ta nghĩ phận mình con cờ thế
chờ thời đi trám chỗ yêu thương
có là tictac, không cho để
tình cảm chìm sâu vũng dị thường

đông hương

No comments:

Post a Comment