Saturday, July 28, 2018

GIÒNG MƯA CŨ


Cơn mưa nào nhớ SàiGòn
kéo theo với những lần buồn chạnh tim
xoè tay ra ngơ ngẩn tìm
mất đâu kỷ niệm _cái nhìn phân vân
săm soi_thắp đuốc tâm hồn
mộng bay từ thuở chiếc hôn giã từ
một mình trong cõi hư vô
giòng mưa hạt mặn vô tư rơi hoài...

đông hương

No comments:

Post a Comment