Friday, July 27, 2018

TRĂNG BỀNH BỒNG


Tối nay trăng lại bềnh bồng
chơi vơi trên ngọn hư không _lăn tròn
qua vòng đai của bâng khuâng
soi trên giòng biếc cố hương ...lặng tờ

đông hương

No comments:

Post a Comment