Sunday, February 25, 2018

SIÊU NHÂN


Ngồi yên trên phản, ngửi đời
ngẫm thiên hạ sự : ta người siêu nhân
mắc cười đến nghẻn hồng tâm
ai còm một nẻo, Ego nhầm...Ego khoe...
Chắc thôi, tôi cũng đổi nghề
trắc bằng...ngu quá...thà về đi câu
vất đi chữ nghiã trong đầu
quẳng cho tôm cá, làm chầu nhậu chơi
con bà nó, mới vài bài
đã siêu...trời ạ, ngậm ngùi...tôi đốt ...thơ tôi!

đông hương

No comments:

Post a Comment