Monday, July 27, 2015

THƠ NGƯỜI NHỌN DAO


*
viết nữa đi, viết thật buồn
viết cho cháy rụi cánh đồng thương yêu
rụi theo tuyến lệ dâng triều
ngập luôn cái thuở cánh diều mơ trăng
*
viết nữa đi, cho bỏng anh
viết mau kẽo sợ gió ngàn rụng rơi
tình yêu anh đã tặng tôi
chợt thành nước mắt trên môi loang dần
*
viết nữa đi, giết luôn mình
cho nguyên ngực trái, vũng hồng quắt quay
cuộn cuồn ngọn thác muối cay
viết cho đêm tối thơ người nhọn dao..


đht

No comments:

Post a Comment