Thursday, July 19, 2018

MỚI RÕ...


Chỉ có lòng ta ưa bời rối
mị người trong những giấc mơ khuya
khi tâm không ngủ, vương vời vợi
qua lá tình thư gõ trật từ
*
Mới rõ là mình trong hư ảo
ngay từ lúc đến_ đến ra đi
tim cuồng mật ngọt lời yêu sáo
lúc dở dang thì đã chúc di...

đông hương


No comments:

Post a Comment