Tuesday, July 24, 2018

NỐT THỜI GIANBuổi sáng vườn im nghe sương sa
lóng la lóng lánh dưới nắng ngà
đàn bướm muôn màu vui luân vũ
nhạc nốt buồn vui những thiết tha

đông hương

No comments:

Post a Comment